preloader
  • Uw sterke financiële partner uit Zwitserland.

Vertrouw op

Overzicht

§1 Opdrachtgever wordt gedefinieerd als de persoon die het bedrijf FinMove (hierna het bedrijf genoemd) de opdracht geeft om een dienst te verrichten of laten verrichten die als volgt word beschreven, om een relevante tussenpersoon in te schakelen om dit belang te behartigen of om een bedrijf te vinden dat bovengenoemde doelen weet te bereiken.

§2 De volgende definities zijn overeengekomen voor de precieze definitie van de uit te voeren dienst en om taalkundige en inhoudelijke misverstanden te voorkomen: Klantcontract is het contract tussen de opdrachtgever en het bedrijf, dat alle voorwaarden van een afzonderlijk overeengekomen dienst specificeert. Deze dienst is eerder bij de opdrachtgever ingediend doormiddel van een persoonlijk aanbod. Het contract wordt volledig door het bedrijf opgesteld en ter ondertekening aan de opdrachtgever aangeboden. De aanvraag is de voorbereidende fase totdat er een concreet bod wordt uitgebracht. Het verwerken van verzoeken is het accepteren van het verzoek, het zoeken naar het juiste aanbod en het verzenden van dit aanbod naar de opdrachtgever. Aanbieding is een intentieverklaring gericht op het aangaan van een overeenkomst. Acceptatie is de bindende toestemmingsverklaring bij het vorige aanbod. Registratie is de registratie van klantgegevens bij openbare kredietinstellingen. Met de vermelding dat er geen registratie plaatsvindt, is deze opslag vanaf het begin uitgesloten. Contract voor financiële herstructurering is het contract dat alle voorwaarden voor regulering bevat. Vereffeningsbedrag is het geheel van alle schulden van de opdrachtgever aan al zijn schuldeisers. Regulering is de voorbereiding op onderhandelingen met schuldeisers, wat geenszins juridisch advies of lening makelaardij inhoudt. De financiële herstructurering wordt uitgevoerd door het aanvaarden van de termijnbetalingen aan de schuldeisers in overeenstemming met de algemene termijn, met als doel opeenvolgende schuldverlichting. Betalingen voor een financiële herstructurering worden gedaan in overeenstemming met het respectieve concrete aanbod aan de schuldeisers in de valuta van euro's.

§3 De rekenvoorbeelden tonen vrijblijvend berekeningen van vaste bedragen met vaste termijnen en vaste kosten. Op schriftelijke aanvraag kunnen verschillende rekenvoorbeelden worden gemaakt.

§4 Het concept van de aanvraag vloeit voort uit de voorgaande beschrijvingen van de vormen van de dienst en omvat het verzoek aan een tussenpersoon, een bedrijf of het bedrijf zelf om de vereiste dienst uit te voeren ten behoeve van de opdrachtgever. Om dit te registreren is het nodig om een afzonderlijk document op te stellen, waarbij de aanvaarding wordt bevestigd en ervan wordt uitgegaan dat voor de presentatie van de dienst de corresponderende documenten afzonderlijk moeten worden verzonden. Dit aanbod is niet gericht op inwoners van Zwitserland. Het bedrijf heeft het recht de overdracht van deze financiële herstructureringsovereenkomst afhankelijk te stellen van de afwikkeling van bestaande aanspraken, waarbij de opdrachtgever dan schriftelijk op de hoogte moet worden gesteld van dit project. Dit vereist bevestiging van de opdrachtgever. Met de betaling gaat de opdrachtgever akkoord met het bedrag en de reikwijdte van de dienst.

§5 De opdrachtgever bevestigt dat alle informatie in de desbetreffende aanvraag volledig en correct is. Elke discrepantie of onjuiste informatie kan leiden tot een onmiddellijke beëindiging van het klantcontract. Dit word per individueel geval beslist door het bedrijf of een van zijn contractuele partners.

§6 De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om het met het bedrijf gesloten klantcontract te beëindigen. Bij beëindiging vervallen alle beloofde rechten uit het voor de opdrachtgever verkregen klantencontract. De rechten van de onderneming jegens de opdrachtgever blijven onaangetast. Dit geldt in het bijzonder voor de claims beschreven in §4, evenals claims over de gevolgen van annulering in geval van annulering. In dit opzicht worden algemene enquêtes op dit moment ineffectief, zodat de rechten van de onderneming worden gerechtvaardigd door afzonderlijke verklaringen.

§7 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om het klantcontract op te zeggen in overeenstemming met herroepingsinstructies van het bedrijf. In dit geval is het klantcontract vanaf het begin ongeldig. Een herroeping op een later tijdstip wordt dan beschouwd als een beëindiging in overeenstemming met §6. Het kan echter om redenen van goede wil door het bedrijf worden erkend en zal in dit geval schriftelijk worden bevestigd.

§8 Het bedrijf heeft het recht om intern alle gegevens op te slaan die nodig zijn voor de verwerking van de desbetreffende aanvraag met inachtneming van de geldende regels voor gegevensbescherming en om deze door te sturen aan het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de aanvraag of aan een bedrijf dat in opdracht of als bemiddelaar optreedt.

§9 Het bedrijf kan geen certificaat afgeven om een gerechtelijke insolventieprocedure voor consumenten in te leiden in overeenstemming met artikel 305 (I) InsO.

§10 Er zijn geen mondelinge nevenovereenkomsten.

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden beoordeeld. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. Uw surfgedrag wordt meestal anoniem geanalyseerd; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. U kunt hierover gedetailleerde informatie vinden in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring zullen wij u informeren over de mogelijkheden van bezwaar.

2. Algemene en verplichte informatie

Privacy

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke gegevensbeschermingsregels en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit wordt gedaan.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Zie opdruk

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. Namen, e-mailadressen of dergelijke).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de verzending van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als site-exploitant stuurt, gebruikt deze site een SSL of. TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http: //" in "https: //" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet worden gelezen door derden.

Informatie, blokkeren, verwijderen

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat als u nog vragen heeft over persoonlijke gegevens.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukverplichting om ongevraagd reclame- en informatiemateriaal te verzenden. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam-e-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. We gebruiken de gegevens die voor dit doel zijn ingevoerd alleen voor het gebruik van de respectievelijke aanbieding of service waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden vermeld. Anders weigeren we de registratie.

Voor belangrijke wijzigingen, zoals de reikwijdte van het aanbod of technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u op deze manier te informeren.

De gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, worden verwerkt op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, lit. een AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail sturen. De rechtmatigheid van de reeds verwerkte gegevensverwerking wordt door de intrekking niet aangetast.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden vervolgens verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

4. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalyse-service Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door Google wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser-plug-in

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert:. Google Analytics deaktivieren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u bij Google Analytics in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in verband met de apparaatoverschrijdende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Met deze functie kunnen de met Google Analytics Remarketing aangemaakte advertentiedoelgroepen worden gekoppeld aan de apparaatoverschrijdende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen interessegerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast, afhankelijk van uw eerdere gebruik en surfgedrag op één apparaat (bijv. Mobiele telefoon), ook worden weergegeven op een ander van uw apparaten (bijv. Tablet of pc).

Als u uw toestemming heeft gegeven, koppelt Google hiervoor uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven op elk apparaat waarop u inlogt met uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, registreert Google Analytics door Google geauthenticeerde ID's van de gebruikers, die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen te definiëren en te creëren voor advertenties op verschillende apparaten.

U kunt permanent bezwaar maken tegen remarketing / targeting via verschillende apparaten door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account te deactiveren; Volg deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De samenvatting van de gegevens die zijn vastgelegd in uw Google-account vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming, die u aan Google kunt geven of intrekken (artikel 6, lid 1, lit. een AVG). In het geval van gegevensverzamelingsprocessen die niet zijn samengevoegd in uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account heeft of bezwaar heeft gemaakt tegen het samenvoegen), is de registratie van de gegevens gebaseerd op artikel 6, lid 1, verlicht. f AVG. Het legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de websitebeheerder belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ('Google').

Als onderdeel van Google AdWords gebruiken we zogenaamde conversietracking. Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die wordt verkregen met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. Klanten vernemen het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en werd omgeleid naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. U ontvangt echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig uit te schakelen via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

"Conversiecookies" worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in de gegevensbeschermingsregels van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en alleen cookies in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Facebook Pixel

Onze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook") om de conversie te meten.

Op deze manier kan het gedrag van de websitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de provider door op een Facebook-advertentie te klikken. Als gevolg hiervan kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als de beheerder van deze website, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met de Facebook-richtlijnen voor datagebruik. Hierdoor kan Facebook advertenties plaatsen op Facebook en buiten Facebook. Als websitebeheerder kunnen wij dit gebruik van de gegevens niet beïnvloeden.

Meer informatie over het beschermen van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt de remarketingfunctie "Custom Audiences" ook deactiveren in de instellingen voor advertenties onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen Om dit te doen moet je ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account heeft, kunt u op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5. Newsletter

Newsletter gegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief . Er worden geen verdere gegevens verzameld, of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie te verzenden en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die in het registratieformulier voor de nieuwsbrief zijn ingevoerd, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link "Afmelden" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verwerkte gegevensverwerking wordt door de intrekking niet aangetast.

De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen om u aan te melden voor de nieuwsbrief, worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd nadat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Gegevens die we voor andere doeleinden hebben opgeslagen (bijv. E-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.

6. Plugins en Tools

Google Web Fonts

Deze pagina gebruikt zogenaamde weblettertypen die door Google worden geleverd voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Voor dit doel moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de Google-servers. Zo weet Google dat onze website is bezocht via uw IP-adres. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, zal uw computer een standaardlettertype gebruiken.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.